THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.1 No.4
The year of 1917 in Yaroslavl
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.1 No.4

The year of 1917 in Yaroslavl

Authors:
Sergey V. Holyaev
DOI:
Full text:
The example of Yaroslavl shows the mutual influence of the events taking place at the capital level and in the provinces, on the course of the revolution. The main problem in the year 1917 was the split of the central and regional authorities. It is significant that it occurred in the first days of the revolution, when the power structures were headed by the representatives of one camp only – the liberal one. The failure of the Russian Provisional Government to recognize the primacy of the Committees for Public Security, which were influential at the local level, led to disobedience of the entire regional administration system to the government. The arrival of the Bolsheviks to power prevented the collapse of the country, once again providing support to the central government from the most provincial cities, including Yaroslavl.
Sergey V. Holyaev
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Yaroslavl State Technical University
Yaroslavl, Russia
Holyaevsv@ystu.ru
1. Annin G.P. Bolsheviki Verkhnevolzhya v 1917 godu [The Bolsheviks of the Upper Volga region in 1917]. Yaroslavl: Verkhne-Volzhskoe knizhnoe izdatelstvo, 1983. 143 p. (In Russian)
2. Burova A.Yu. Ispolnitelnye komitety obshchestvennykh organizaciy i alternativy razvitiya revolyucii 1917 goda (na materialakh Vladimirskoy, Kostromskoy i Yaroslavskoy guberniy): dis. … kand. ist. nauk [Burova A.Y. The Executive Committee of Public Organizations and Development of Alternatives to the Revolution of 1917 (on the Materials of Vladimir, Kostroma and Yaroslavl Provinces): PhD dissertation in Historical Sciences]. Ivanovo, 2006. 255 p. (In Russian)
3.Dumova N.G. Kadetskaya partiya v period pervoy mirovoy voyny i Fevralskoy revolyucii [The Cadet Party in World War I and the February revolution]. Moscow: Nauka, 1988. 244 p. (In Russian)
4.Fedyuk V.P. Krakh kadetskoy politiki v 1917 godu (po materialam Verkhnego Povolzhya): dis. … kand. ist. nauk [The Collapse of Cadet Policy in 1917 (on the Materials of Upper Volga region): PhD dissertation in Historical Sciences]. Yaroslavl, 1984. 191 p. (In Russian)
5.    Gerasimenko G.A. Zemskoe samoupravlenie v Rossii [Territorial Self-government in Russia]. Moscow: Nauka, 1990. 262 p. (In Russian)
6.    Gerasimenko G.A. Pervyy akt narodovlastiya v Rossii [The First Act of Democracy in Russia]. Moscow: Nika, 1992. 350 p. (In Russian)
7.    Kozlov P.I., Rezvyy N.I. Borba za vlast Sovetov v Yaroslavskoy guberniy [The Struggle for Soviet Power in Yaroslavl Province]. Yaroslavl: Knizhnoe izdatelstvo, 1957. 259 p. (In Russian)
8.    Lenin V.I. O zadachakh proletariata v dannoy revolyucii [On the tasks of the proletariat in this revolution].  Poln. sobr. soch. [Full composition of writings]. Vol. 31, pp. 113–118. (In Russian)
9.    Mincz I.I. Istoriya Velikogo Oktyabrya [The History of The Great October]. In 3 vol. V. 1]. Moscow: Nauka, 1977. 784 p. (In Russian)
10. Ocherki istorii Yaroslavskoy organizacii KPSS. 1883–1937 [Essays on the History of the Yaroslavl Organization of the Communist Party. 1883–1937]. Yaroslavl: Verkhne-Volzhskoe knizhnoe izdatelstvo, 1985. 320 p. (In Russian)
11. Rybinsk v revolyucii 1917–1922 godov [Rybinsk in the Revolution of 1917–1922]. Rybinsk: Izdatelstvo Istparta Rybinskogo gubkoma RKP (bolshevikov), 1922. 72 p. (In Russian)
12. Serebryakova Z.L. Oblastnye obedineniya Sovetov Rossii. Mart 1917 – dekabr 1918 [Regional Association of Councils in Russia. March 1917 – December 1918]. Moscow: Nauka, 1977. 232 p. (In Russian)
13. Starcev V.I. Vnutrennyaya politika Vremennogo pravitelstva pervogo sostava [Domestic Policies of the Provisional Government of the First Election]. Leningrad: Nauka, 1980. 256 p. (In Russian)
14. Tikhomirov N.V. Partiya socialistov-revolyucionerov v 1917–1918 gg. (na materialakh guberniy Verkhney Volgi): dis. … kand. ist. nauk [Party of Socialist Revolutionaries in 1917–1918 (on the Materials of Upper Volga Provinces): PhD dissertation in Historical Sciences]. Yaroslavl, 2001. 231 p. (In Russian)
15. Zhokhov M. Signal vosstaniya [The signal of the uprising].  Severnyy rabochiy (Yaroslavl) [Northern Worker (Yaroslavl)]. 1977. 6th November. (In Russian).
16. Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford, 2008. 224 p.
17. Raleigh D.J. Revolution on the Volga: 1917 in Saratov. Cornell University Press, 1986. 373 p.
18. Raleigh D.J. Revolutionary Politics in Provincial Russia: The Tsaritsyn «Republic» in 1917.  Slavic Review, 1981, vol. 40, no. 2, pp. 194–209.
19. Raleigh D.J. The Revolution of 1917 and the Establishment of Soviet Power in Saratov. Politics and Society in Provincial Russia: Saratov, 1590–1917. Ohio State University Press, 1989, pp. 277–306.
20. Rosenberg W.G. Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional Democratic Party, 1917–1921. Princeton, 1974. 534 p.
21. Wade R.A. The Russian revolution, 1917. Cambridge, etc., 2000. 337 p.
Keywords:
1917, Yaroslavl, cadets, the Socialist-Revolutionaries, the Mensheviks, the Bolsheviks, the Committees for Public Security
For citation:
Holyaev S. The year of 1917 in Yaroslavl. Historia provinciae – the journal of regional history, 2017, vol. 1, no. 4, pp. 26–38. DOI: 10.23859/2587-8352-2017-1-4-2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)