THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.4
On the Reasons for the Negative Attitude of the Soviet Security Agencies towards...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.4

On the Reasons for the Negative Attitude of the Soviet Security Agencies towards the Home Army

Authors:
Boris N. Kovalev
DOI:
Full text:
The article analyzes the publication of the Polish historian Dariusz Rogut “The Attitude of Soviet Security Organs to the Home Army (July 1944 – January 1945).” The reasons for
the problems in the relationship between the Soviet State Security Organs and the underground Polish military organization “Home Army” in the final period of the Second World War are seen in the complex relationship between the Soviet leadership in Moscow and the Polish government in London.
Boris N. Kovalev
Doctor of Historical Sciences, Professor Leading researcher of the Saint-Petersburg Institute of History of the RAS
Saint-Petersburg, Russia
https://orcid.org/0000-0002-1904-1844
bnkov@mail.ru
Aleksandrova, G.A. “Voennoplennye i internirovannye Vtoroi mirovoi voiny na territorii Borovichskogo kraya (1942–1952 gg.)” [Prisoners of war and internees of the Second World War
ion the territory of the Borovichi region (1942–1952)]. In Ezhegodnik Novgorodskogo gosudarstvennogo ob"edinennogo muzeya-zapovednika za 2002 g. – Veliky Novgorod: NGOMZ,
2003. (In Russian)
Zdanovich, A.A. Pol'skii krest sovetskoi kontrrazvedki. Pol'skaya liniya v rabote VChK–NKVD. 1918–1938 gg. [The Polish cross of Soviet counterintelligence. The Polish direction in the
work of the VCheKa–NKVD. 1918–1938]. Moscow: Kraft+, 2017. (In Russian)
Karskii, Yan. Ya svidetel'stvuyu pered mirom: istoriya podpol'nogo gosudarstva [My report to the world: story of a secret state]. Translated from French by N. Malevich. Moscow: Astrel', 2012. (In Russian)
Kovalev, B.N. “Katynskaya tragediya i antisemitskaya natsistskaya propaganda” [Katyn tragedy and anti-Semitic Nazi propaganda]. In Kholokost na territorii SSSR = The Holocaust in the
Soviet Union: materialy XIX Mezhdunarodnoi ezhegodnoi konferentsii po iudaike [The Holocaust in the Soviet Union: Proceedings of the 19th Annual International Conference on Jewish Studies], edited by I. Altman, A. Zeltser, A. Shneyer, 7–14. Moscow: Sefer, 2012. (In Russian)
Kuznetsov, I.N. “Internirovanie polyakov s territorii zapadnykh oblastei SSSR (1944–1947 gg.)” [The internment of Poles from the territory of the western regions of the USSR (1944–
1947)]. In Belaruska-pol'skіya adnosіny: gіstoryya і suchasnasts': materyyaly Mіzhnarodnaga kruglaga stala, Mіnsk, 30 kastrychnika 2014 g. [Belarusian-Polish relations: history and modernity: Proceedings of the International Round Table, Minsk, October 30, 2014], edited by V.G. Shadurski, et al., 36–43. Minsk: Vydavetski tsentr BGU, 2015. (In Russian)
A.F. Noskova, ed., NKVD i pol'skoe podpol'e, 1944–1945 (Po ‘Osobym papkam’ I.V. Stalina): sbornik dokumentov [NKVD and the Polish underground, 1944–1945 (according to ‘Special
Folders’ of J. Stalin): a collection of documents]. Moscow: Institut slavyanovedeniya i balkanistiki RAN, 1994. (In Russian)
Sharek, Ya. “Iz khroniki kommunizma: Bunt katorzhnika K-677” [From the chronicle of communism: Riot of convict K-677], literary record of conversations with Józef Halski, translated
from Polish by V. Birger. In Noril'skaya golgofa [Norilsk Golgotha], compiled by O.L. Podborskaya, 138–49. Krasnoyarsk: [n.p.], 2002. (In Russian)
Keywords:
Second World War, Soviet-Polish relations, Home Army, Soviet State Security Organs
For citation:
Kovalev, B. “On the Reasons for the Negative Attitude of the Soviet Security Agencies towards the Home Army.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 4, no. 4 (2020): 1360–76, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-4-8

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)