THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.7 No.3
Elections to the Fourth State Duma of the Russian Empire as Assessed by the News...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.7 No.3

Elections to the Fourth State Duma of the Russian Empire as Assessed by the Newspaper Arkhangelsk

Authors:
Aleksandr A. Sorokin
DOI:
Full text:
The article deals with the issues of coverage of the election campaign to the Fourth State Duma of the Russian Empire in Arkhangelsk Governorate. For the first time in historiography, the author reconstructs the process of the 1912 elections in the territory of Arkhangelsk Governorate on the basis of the publications in the Kadet newspaper Arkhangelsk. The author shows the attitude of the newspaper editors to the current electoral legislation and the initiatives for its development (disenfranchisement of the clergy, women’s suffrage). The author provides a comparative analysis of the number of voters in the elections to the Third and Fourth State Dumas by uyezd and considers representation of each group of voters in the governorate electoral assembly. In the agenda of the newspaper Arkhangelsk, the author highlights the following key issues in the coverage of the elections: participation of the clergy in the elections, influence of the authorities on the course of the election campaign, of the elections in uyezds, election campaigning, and forecasting the election results. Specific attitude of the newspaper editors to the results of the elections to the Fourth State Duma is shown.
Aleksandr A. Sorokin
Candidate of Historical Sciences, senior lecturer
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
https://orcid.org/0000-0003-1710-0801
skaliger1989@yandex.ru
Akul'shin, P.V., and I.S. Knyazeva. Vybory i predstavitel'stvo Ryazanskoi gubernii v Gosudarstvennoi dume Rossiiskoi imperii [Elections and representation of Ryazan Governorate in the State Duma of the Russian Empire]. Ryazan: Ryazanskaya oblastnaya tipografiya, 2011. (In Russian)
Conroy, M.S., ed. Emerging Democracy in Late Imperial Russia: Case Studies on Local Self-Government, State Duma Elections, the Tsarist Government, and the State Council before and during World War I. Niwot, СО: University Press of Colorado, 1998.
Edelman, R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party,
1907–1917. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1980.
Egorov, A.N. “Politicheskie predpochteniya deputatov Gosudarstvennoi Dumy Rossiiskoi imperii ot severnykh gubernii” [Political preferences of the deputies of the State Duma of the Russian Empire from the Northern governorates]. In Tavricheskie chteniya 2014. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost': materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Sankt-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2014 g.): sbornik nauchnykh statei [Tauride Readings 2014. The current problems of parliamentarism: history and modernity: proceedings of the International scientific conference (St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2014): collected scientific papers], 2 pts., edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 254–64. St Petersburg: ElekSis, 2015. (In Russian)  
Emmons, T. The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.
Hosking, G.A. The Russian Constitutional Experiment: Government and Duma, 1907–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Kalyuzhnaya, O.V. “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov' i vybory v I i II Gosudarstvennye Dumy Rossiiskoi imperii (po materialam zhurnala ‘Vera i razum’)” [The Russian Orthodox Church and elections to the First and Second State Dumas of the Russian Empire (based on the materials of the journal Vera i razum)]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, no. 6 (2022): 17–23. (In Russian)
Keep, J.L.H. “Russian Social-Democracy and the First State Duma,” The Slavonic and East European Review, vol. 34, no. 82 (1955): 180–99.
Khomenko, S.V. “I Gosudarstvennaya Duma: sposoby vozdeistviya sotsial-demokraticheskikh partii na naselenie Tavricheskoi gubernii (po materialam sotsial-demokraticheskoi periodicheskoi pechati)” [The First State Duma: the means of influence of the social democratic parties on the population of Taurida Governorate (according to the materials of the social democratic periodical press)]. Istoricheskii zhurnal: nauchnye issledovaniya, no. 5 (37) (2018): 74–87. (In Russian)
Lipatova, O.V. Vybory v Gosudarstvennuyu Dumu Rossiiskoi imperii vo Vladimirskoi gubernii [Elections to the State Duma of the Russian Empire in Vladimir Governorate]. Moscow; Rostov-on-Don: Izdatel'stvo Severo-Kavkazskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby, 2006. (in Russian)
Malysheva, O.G. Izbiratel'naya sistema i praktika Rossii v period dumskoi monarkhii 1905–1917 [The electoral system and practice in Russia during the Duma monarchy, 1905–1917]. Moscow: Kvadriga, 2018. (In Russian)
Patrikeeva, O.A. Rossiiskaya obshchestvennost' i vybory v I i II Gosudarstvennye Dumy
(1905–1907 gg.) [The Russian public and elections to the First and Second State Dumas
(1905–1907)]. St Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2005. (In Russian)
Smith, S.J. “The Russian Third Duma: An Analytical Profile,” The Russian Review, vol. 17, no. 3 (1958): 201–10.
Sorokin, A.A. “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov' i vybory v I Gosudarstvennuyu dumu (po materialam zhurnala ‘Tserkovnyi vestnik’)” [The Russian Orthodox Church and the elections to the First State Duma (based on the materials of the journal Tserkovnyi vestnik)]. In Tavricheskie chteniya 2021. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost': materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Sankt-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 9–10 dekabrya 2021 g.): cbornik nauchnykh statei: [Tauride Readings 2021. The current problems of parliamentarism: history and modernity. Proceedings of the International scientific conference (St Petersburg, the Tauride Palace, December 9–10, 2021): collected scientific papers], 2 pts., edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 55–60. St Petersburg: Asterion, 2022. (In Russian)
Sorokin, A.A. “Vybory v IV Gosudarstvennuyu Dumu v otsenkakh nizhegorodskoi gazety ‘Golos Minina’” [Elections to the Fourth State Duma as assessed by the Nizhny Novgorod newspaper Golos Minina]. In Nasledie V.G. Korolenko. Strategii gumanizma: sbornik materialov Chetvertoi Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Nizhnii Novgorod, 26–27 aprelya 2023 g.) [V.G. Korolenko’s Legacy. Strategies for humanism: collected materials of the Fourth All-Russian Scientific and Practical Conference (Nizhny Novgorod, April 26–27, 2023)], edited by A.N. Fortunatov, 157–62. Nizhny Novgorod: Izdatel'stvo NNGU, 2023. (In Russian)
Keywords:
Fourth State Duma, newspaper Arkhangelsk, Arkhangelsk Governorate, election, Kadets, Nikolai Mefodiev
For citation:
Sorokin, A.A. “Elections to the Fourth State Duma of the Russian Empire as Assessed by the newspaper Arkhangelsk.” Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 7, no. 3 (2023): 965–90, https://doi.org/10.23859/2587-8344-2023-7-3-5

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)