THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.1
The Zemstvo Police in the Northern Governorates of the Russian Empire in the Fi...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.1

The Zemstvo Police in the Northern Governorates of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century: The Size and Composition

Authors:
Olesya A. Plekh
DOI:
Full text:
The article describes the size and the composition of the zemstvo courts of three governorates in the European North of Russia (Arkhangelsk, Vologda and Olonets) in the first half of the 19th century. Comparing the staffing charts and the accounting materials in relation to the officialdom bureaucracy, the author attempts to determine the available resources of the zemstvo police and concludes that, although the number of employees during the period under research was gradually increasing, even by the middle of the century it was still insufficient. Based on the data obtained from the grouped records of service, the composition of employees at the local zemstvo courts by class origin, age and level of education was analysed. The obtained figures show that during the period under research, in the northern Governorates, with a general shortage of qualified personnel, the career prospects of the police officials largely depended on their class origin, work experience and personal traits.
Olesya A. Plekh
Candidate  of Historical Sciences, Researcher
Institute of Russian History Russian Academy of  Sciences, Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0002-3750-6270
plekh@mail.ru
Anuchin, E. Istoricheskii obzor razvitiya administrativno-politseiskikh uchrezhdenii v Rossii s ‘Uchrezdeniya o guberniyakh’ 1775 g. do poslednego vremeni [Historical review of the development of administrative and police institutions in Russia since ‘The Constitution for the Administration of the Governorates’ of 1775 and until recently]. St Petersburg: Tipografiya Ministerstva vnutrennikh del, 1872. [2], VI, IV, [2], 238 p. (In Russian).
Blagoveshchensky, I.I. “Obrazovaniye Olonetskoi gubernii, upravlenie eyu za stoletiye (1802–1902)” [Education in the Olonets Governorate and its management during a hundred of years (1802–1902)]. Pamyatnaya knizhka Olonetskoi gubernii za 1902 god [Memorial Book of the Olonets Governorate in 1902], 185–218. Petrozavodsk: Gubernskaya tipografiya, 1902. (In Russian).
Borisov, A.V. Politsiya samoderzhavnoi Rossii v pervoi chetverti 19 veka [Police of the auto-cratic Russia in the first quarter of the 19th century]. PhD diss. Akademiya MVD SSSR, 1982. 206 p. (In Russian).
Borisov, A.V., Malygin, A.Ya, Mulukaev, R.S. Tri veka rossiiskoi politsii: sluzhenie obshchestvu – zashchita Otechestvu! [Three centuries of the Russian police: Serving the society is the defense of the Fatherland!] Moscow: RIPOL klassik, 2016. 605 p. (In Russian).
Efimova, V.V. “General-gubernator S.I. Minitskii i kadrovyi vopros v Olonetskoi gubernii” [Governor General S.I. Minitsky and the personnel issues in the Olonets Governorat]. In Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Scholarly notes of Petrozavodsk State University]. Series: Social and Humanitarian Sciences, vol. 2, no. 7 (136), (2013): 104–09. (In Rus-sian).
Eroshkin, N.P. Krepostnicheskoe samoderzhavie i ego politicheskie instituty [The Feudal Auto-cracy and its Political Institutions]. Moscow: Mysl', 1981. 252 p. (In Russian).
Glavinskaya, S.N. Organizatsiya i deyatelnost’ politsii Chernozemnogo tsentra Rossii v 1901-1917 gg. [The organization and activities of the police in the Central Black Earth Region of Russia in 1901–1917], PhD thesis. Kursk State University, 2006. 26 p. (In Russian).
Gorlova, N.I. Politsiya rossiiskoi provintsii v 19 veke: Na primere Kurskoi gubernii [Police of the Russian province in the 19th century: On the example of the Kursk Governorate], PhD thesis. Kursk State University, 2005. 26 p. (In Russian).
Gradovsky, A.D. Nachala russkogo gosudarstvennogo prava. T. 3. Ch. 1 [The Beginning of Russian State Law], vol. 3, part 1. St Petersburg: Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1883. VII, 384 p. (In Russian).
“Istoricheskie materialy o dvoryanakh Olonetskoi gubernii” [Historical materials on the nobles in the Olonets Governorate]. In Pamyatnaya knizhka Olonetskoi gubernii za 1907 god [Memorial book of the Olonets Governorate in 1907], 243–58. Petrozavodsk: Olonetskaya gubernskaya tipo-grafiya, 1907 (In Russian).
Ivanov, V.A. “Sotsial’nyi sostav mestnogo zvena apparata upravleniya Rossii serediny 19 veka kak otrazhenie politiki pravitel’stva v oblasti formirovaniya chinovnichestva” [The social composi-tion of the local core of the Russian administrative apparatus of the mid – 19th century as a reflec-tion of the government policy in the field of the officialdom formation], Nauchnye vedomosti Bel-gorodskogo gosudatstvennogo universiteta [Scientific Bulletin of Belgorod State University]. Series: History. Political science, no. 1(56), issue 9 (2009): 73–79. (In Russian).
Koksharov, L.V. Politseiskie organy Vladimirskoi gubernii vo vtoroi polovine 19 – nachale 20 veka [The police institutions of the Vladimir Govenorate in the second half of the 19th – early 20th centuries], PhD diss. Ivanovo State University, 1999. 28 p. (In Russian).
Lazareva, O.V. Provintsial’naya politsiya v kontse 18 – nachale 20 veka (po materialam Pen-zenskoi gubernii) [Provincial police in the late 18th – early 20th century (based on the materials of the Penza Governorate)], PhD thesis. N.P. Ogarev Mordovia State University, 2000. 24 p. (In Russian).
LeDonne, J.P. Absolutism and Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order, 1700–1825. New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. XVII, 376 p.
Lincoln, W.B. Nicholas I: Emperor and Autocrat of All the Russias. Bloomington: Indiana University Press, 1978. 424 p.
Monas, S. The Third Section: Police and Society in Russia under Nicholas I. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961. VIII, 354 p.
Orlovsky, D.T. The Limits of Reform. The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia 1801–1881. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981. VIII, 299 p.
Orzhekhovsky, I.V. Samoderzhavie protiv revolutsionnoi Rossii (1826–1880 gg.) [Autocracy against Revolutionary Russia (1826–1880)]. Moscow: Mysl’, 1982. 207 p. (In Russian).
Otto, N.K. Vologodskaya direktsiya uchilishch do 1850 g.  [Vologda Directorate of Training Schools until 1850]. St Petersburg, 1866. 198 p. (In Russian).
Pintner, W.M. The Evolution of Civil Officialdom, 1755–1855. Russian Officialdom. The Bu-reaucratization of Russian Society from the 17th to the 20th century. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1980. P. 190–226.
Piotrovsky, V. Politsiya Rossiiskoi Imperii [Police of the Russian Empire]. Moscow: AST;
St Petersburg: Astrel’-Spb, 2005. 271 p. (In Russian).
Pipes, R. Russia under the Old Regime. London: Penguin Books, 1995. 361 p.
Plekh, O.A. Mestnoe upravlenie v Vologodskoi gubernii v pervoi polovine 19 veka [Local gov-ernment of the Vologda Governorate in the first half of the 19th century], PhD diss. Institute of the Russian history of RAS, 2016. 400 p.  (In Russian).
Politsiya i militsiya Rossii: stranitsy istorii [Police and Militsia of Russia: Pages of History]. Moscow: Nauka, 1995. 318 p. (In Russian).
Raeff, М. Imperial Russia. 1682–1825. The Corning Age of Modern Russia. New York: Alfred A. Knopf, 1971. XI, 176 p.
Romanov, V.V. Politicheskaya politsiya v Povolzh’e v 1905–1907 gg. [Political police in the Volga region in 1905–1907], PhD thesis. Kazan’ State University, 1992. 23 p. (In Russian).
Sal’nikov, V.P. (red.)  Ministerstvo vnutrennikh del Rossii: stranitsy istorii (1802–2002) [Sal-nikov, V.P. (ed.) Ministry of Internal Affairs of Russia: Pages of history (1802–2002)]. St Peters-burg: Fond ‘Universitet’: MVD Rossii, 2001. 607 p. (In Russian).
Saunders, D. Russia in the Age of Reaction and Reform, 1801–1881. London; New York: Longman, 1994. XII, 386 p.
Seton-Watson, H. The Russian Empire, 1801–1917. Oxford: Clarendon Press, 2004. XX, 813 p.
Starr, S.F. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830–1870. Princeton, N.J.: Prin-ceton University Press, 1972. XIII, 386 p.
Sysuev, Yu.B. Politsiya Simbirskoi gubernii vo vtoroi polovine 19 veka [Police of the Simbirsk Governorate in the second half of the 19th century], PhD thesis. Research institute of the Humanities at the Government of the Republic of Mordovia, 2002. 18 p. (In Russian).
Tarasov, I.T. Politsiya v epokhu reform [Police in the Era of Reforms]. Moscow: Tipografiya A.I. Mamontova i K°, 1885. 160, III s. (In Russian).
Tot, Yu.V. Reforma uezdnoi politsii v pravitelstvennoi politike Rossii v 19 veke [The Reform of the Uyezd Police in the Government Policy of Russia in the 19th Century]. St Petersburg: Obrazo-vanie – Kultura, 2002. 616 p. (In Russian).
Yaney, G.L. The Systematization of Russian Government. Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia, 1711–1905. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1973. 324 p.
Zayonchkovsky, P.A. Pravitesltvennyi apparat samoderzhavnoi Rossii v 19 veke [The Gov-ernment Apparatus of the Autocratic Russia in the 19th century]. Moscow: Mysl’, 1978. 288 p. (In Russian).
Keywords:
staffing, zemstvo court, officialdom (noble bureaucrats), civil service, the Arkhangelsk Governorate, the Vologda Governorate, the Olonets Governorate, European North of Russia, first half of the 19th century
For citation:
Plekh, O. “The Zemstvo Police in the Northern Governorates of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century: The Size and Composition”. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 1 (2019): 15–52, http:// doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-1-1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)