Archived Issues
Archived Issues
Archived Issues

THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.8 No.1

The whole issue

Download the whole issuePDF
 

Сontents

RESEARCH

8-50
Vladimir A. Korshunkov
51–84
Tat'yana Y. Borisova
85–126.
Amiran T. Urushadze
127-176
Yuliya A. Safronova
177-208
Anastasiya Y. Fedotova
209-246
Dmitrii I. Stogov
247-291
Andrey A. Shumakov

INTERDISCIPLINARY DISCUSSION PLATFORM

293-350
Anton V. Vsevolodov

REVIEWS

352-368
Andrei B. Nikolaev
369-375
Fyodor A. Gayda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)