Archived Issues
Archived Issues
Archived Issues

THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.8 No.2

The whole issue

Download the whole issuePDF
 

Сontents

383-427
Dmitrii M. Nechiporuk
428-67
Ramina O. Abilova
468-500
Andrei S. Ivanov
501-31
Olga N. Borovskaya
532-609
Alexander L. Kuzminykh
610-48
Andrei N. Kabatskov
649-88
Timofei N. Rakov
689-728
Aleksander A. Fokin
730-41
Vladislav I. Goldin
742-51
Natalya V. Surzhikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)