Archived Issues
Archived Issues
Archived Issues

THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.2

The whole issue

Download the whole issuePDF
 

Сontents

Opening speech

346-359
Evgeniy A. Markov

RESEARCH

361-406
Mariya I. Makhmutova
407-438
Dzhemma V. Petrosyan
439-484
Denis V. Tumakov
485-538
Oleg V. Onopko
539-580
Vitalii Ya. Prizyuk

INTERDISCIPLINARY DISCUSSION PLATFORM

582-628
Olga S. Kashtanova
629-685
Ikiram Kerim oglu Agasiev

REVIEWS

687-701
Igor' K. Bogomolov
702-720
Evgenii S. Dobrovolskiy
721-737
Arbakhan K. Magomedov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)