Archived Issues
Archived Issues
Archived Issues

THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.7 №4

The whole issue

Download the whole issuePDF
 

Сontents

RESEARCH

1121-1172
Il'ya V. Udovenko
1173-1231
Anatolii A. Khoroshev
1232-1282
Oleg L. Leybovich, Yuliya S. Kolchanova
1283-1319
Alexandr M. Ermakov
1320-1359
Aleksei Y. Bezugol'nyi
1360-1404
Alexander E. Epifanov
1405-1478
Alexander L. Kuzminykh

DISCUSSION PLATFORM

1479-1502
Roman I. Larintsev, Aleksandr N. Zablotskii
1503-1516
Vladimir A. Vsevolodov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)