Archived Issues
Archived Issues
Archived Issues

THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.1

The whole issue

Download the whole issuePDF
 

Сontents

OPENING SPEECH

8-16
Olga Y. Solodyankina

RESEARCH

18-85
Mikhail N. Marov
86-125
Olesya A. Plekh
126-163
Yuliya A. Safronova
164-210
Irina V. Sinova
211-239
Evgeniy A. Markov

REVIEWS

241-273
Larisa M. Arzhakova
274-297
Aleksandr M. Dronov
298-321
Mark A. Knyazev

COMMUNICATIONS

232-328
Andrey N. Egorov
329-338
Alexander E. Epifanov, Olga Y. Solodyankina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)